Wettelijke kennisgeving

Juridische mededeling

Alle toegang tot en gebruik van de website van Coffee Greens is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden (gezamenlijk de"Juridische kennisgeving"). Wanneer u de Coffee Greens bezoekt en gebruikt, accepteert u de versie van de juridische kennisgeving die op dat moment van kracht is. Coffee Greens behoudt zich het recht voor om de juridische kennisgeving van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Coffee Greens en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voortgezet gebruik van deze website impliceert dus ook de aanvaarding van de gewijzigde juridische kennisgeving. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uzelf op de hoogte te houden van de toepasselijke juridische kennisgeving op het moment dat u deze website bezoekt en gebruikt. Als u een van de voorwaarden van de juridische kennisgeving schendt, wordt uw toestemming om de website te gebruiken automatisch beëindigd.

auteursrechten

De inhoud en lay-out van de Website is eigendom van of in licentie gegeven aan Coffee Greens en wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan in strijd zijn met dergelijke wetten. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Verveelvoudiging, verzending, distributie of opslag van onderdelen of de gehele website op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffee Greens is verboden. Toestemming kunt u aanvragen via info@coffee-greens.com

Met uitzondering van de pagina's die zijn gemarkeerd met 'print deze pagina', mag u slechts één exemplaar van de inhoud afdrukken voor uw eigen, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat elke kopie van deze documenten die u maakt alle eigendomsvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen en mogelijk disclaimer die hierin is opgenomen.

Handelsmerken/handelsmerken

Alle handelsmerken, handelsmerken, logo's en afbeeldingen die nu of hierna op deze website verschijnen, behoren exclusief toe aan of zijn exclusief in licentie gegeven aan Coffee Greens. Uw toegang tot deze website mag niet worden opgevat als het verlenen - impliciet of anderszins - van een licentie of recht om een merknaam, handelsmerk, logo en afbeeldingen weergegeven op deze website te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffee Greens. Toestemming kunt u aanvragen via info@coffee-greens.com

Gebruik van links

Deze website bevat links naar websites van derden waarover Coffee Greens geen controle heeft. Daikin vertegenwoordigt op geen enkele manier een website waartoe u via deze website toegang hebt.

Wanneer u vanaf deze website websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico. Coffee Greens is niet verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, adequaatheid, volgorde of volledigheid van enige informatie, gegevens, meningen, adviezen of verklaringen die op deze websites worden verstrekt of voor de kwaliteit van de producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Coffee Greens biedt deze links uitsluitend voor uw gemak en informatieve doeleinden. Het opnemen van dergelijke links impliceert niet dat Coffee Greens enige verantwoordelijkheid neemt of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites. Coffee Greens adviseert u om eerst de voorwaarden van deze websites te lezen.

Maak een link naar de Coffee Greens

U kunt een link maken naar de Coffee Greens op voorwaarde dat duidelijk (in de link) wordt vermeld dat de bezoeker van uw website wordt doorgestuurd naar de Coffee Greens . De link mag niet misleidend zijn en mag er niet toe leiden dat informatie van de Coffee Greens wordt weergegeven als onderdeel van een andere website. Zo is framing en inline linken naar de Coffee Greens website niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coffee Greens.

Toestemming kunt u aanvragen via info@coffee-greens.com

Op een van de pagina's van uw website of in welke context dan ook, mag u geen inhoud of materiaal weergeven die kan worden opgevat als obsceen of crimineel, of die de rechten van derden schendt of aanmoedigt.

Garantie en disclaimer voor het gebruik van de website

Coffee Greens garandeert niet dat de toegang tot de website en de inhoud daarvan niet kan worden onderbroken of foutloos is. Deze website en al zijn inhoud worden geleverd"zoals het is", geen garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van titel of niet-inbreuk of garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, veiligheid, betrouwbaarheid of inhoud van de website.

De website kan technische of andere fouten, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Coffee Greens kan de inhoud, lay-out en diensten die beschikbaar zijn op de Website, inclusief prijzen en beschrijvingen van producten die hierin worden vermeld, op elk moment en zonder kennisgeving wijzigen. De inhoud of diensten op deze website kunnen verouderd zijn en Coffee Greens is niet verplicht om dergelijke inhoud of diensten bij te werken.

Noch Coffee Greens , noch een van haar onderaannemers die betrokken zijn bij het ontwerpen, produceren of leveren van de inhoud op deze website is aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, winstderving of verlies van zaken, zelfs als Coffee Greens is gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade.

Coffee Greens aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van of in verband met uw gebruik van of toegang tot deze website. In bepaalde rechtsgebieden is de uitsluiting van bepaalde garanties of beperkingen van aansprakelijkheid niet toegestaan, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing. In dat geval is de Coffee Greens beperkt voor zover toegestaan door de wet.

Als u niet tevreden bent met enig onderdeel van deze website, is uw enige remedie om uw gebruik van deze website te staken.

Elektronische indiening van gegevens

Wanneer u gegevens (inclusief berichten, documenten en bestanden) naar Coffee Greens verzendt via elektronische mail of via formulieren op de Website, gaat u ermee akkoord:

  1. Het materiaal bevat geen materiaal dat illegaal of anderszins ongeschikt is voor publicatie;
  2. U zult redelijke inspanningen leveren om eventuele virussen of andere vervuilende of destructieve eigenschappen voordat u materiaal verzendt.
  3. Verder verbindt u zich ertoe niets te doen dat een onredelijke of onevenredig grote belasting van de infrastructuur van deze website oplegt.

U stemt ermee in Coffee Greens te vrijwaren en, naar onze mening, Coffee Greens en haar werknemers, management, werknemers, aandeelhouders, vertegenwoordigers en agenten te verdedigen tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade en/of kosten van derden die voortvloeien uit uw misbruik, uw schending van deze juridische kennisgeving, of uw schending, of de schending of het gebruik door een andere gebruiker namens u, van enig intellectueel eigendom of andere rechten van een persoon of entiteit.

Gegevensbescherming en cookies

Alle persoonlijke gegevens die Coffee Greens van u verzamelt wanneer u deze website gebruikt, worden verwerkt in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid en onze cookieverklaring. U bevestigt dat wanneer u deze website gebruikt, u ook uw toestemming geeft voor het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons gegevensbeschermingsbeleid en onze cookieverklaring.

Toepasselijke wetten en jurisdictie

Coffee Greens beheert en beheert deze website vanuit locaties in Denemarken. De informatie op deze website wordt dus verstrekt in Denemarken en valt onder en is onderworpen aan de wetgeving in Denemarken, zonder rekening te houden met eventuele wetsconflicten met betrekking tot principes. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bent u onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Kopenhagen.

verschillende termen

Als een bepaling van deze juridische kennisgeving onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt of wordt geacht, zullen die bepalingen worden gescheiden van deze juridische kennisgeving en hebben ze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Deze juridische kennisgeving vormt de volledige overeenkomst tussen u en Coffee Greens met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Deze website wordt beheerd door Coffee Greens ApS, een bedrijf gevestigd in Denemarken, met maatschappelijke zetel te Henningsens Alle 42, 2900 Hellerup, ingeschreven in het ondernemingsregister (CVR) onder ondernemingsnummer 36544392